Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”

Rybactwo i MorzeLubuskie Warte ZachoduUnia Europejska

beneficjentStrefa Wnioskodawcy

Przejdź do działu, gdzie znajdziesz wnioski, formularze i pliki do pobrania.

Obszar działania

Mapa RLGD PD

Nasz Facebook

Ogłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej - „Konferencja – gospodarowanie zasobami rybactwa (woda)” Wyróżniony

 

OGŁOSZENIE ZAMIARU REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ

Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”,

działająca na terenie gmin: Dobiegniew, Drezdenko, , Kłodawa, Skwierzyna, Stare Kurowo, Strzelce Krajeńskie, Zwierzyn

informuje, że

planuje realizację zadania

w zakresie działania: realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność.

w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020

 1. I. Zakres tematyczny operacji: Pozainwestycyjne działania prowadzące do lepszego gospodarowania zasobami wodnymi.

Tytuł operacji: „Konferencja – gospodarowanie zasobami rybactwa (woda)”

 

 1. II. Cel: Powierzenie społecznościom rybackim ważniejszej roli w rozwoju lokalnym
  oraz zarządzaniu lokalnymi zasobami rybołówstwa i działalnością morską.

 

W wyniku realizacji operacji osiągnięte zostaną następujące wskaźniki produktu:

 • Liczba zorganizowanych konferencji lub warsztatów – 1
 • III. Realizacja operacji będzie obejmować:
 • Koszty merytoryczne konferencji (8 godzin): przygotowanie oraz przeprowadzenie konferencji
  z zakresu:
 • Ustawa Prawo wodne - podstawy i zakres dotyczący gospodarki rybackiej (prawa
  i obowiązki);
 • Rozwiązania techniczne i korzystanie z wód niezbędne dla funkcjonowania gospodarki rybackiej - ograniczenia i zalecane rozwiązanie w związku z wymogami środowiskowymi;
 • Gospodarowanie wodami w świetle postępujących zmian w stosunkach wodnych, problem suszy a korzystanie z wód;
 • Nowoczesne technologie gospodarowania wodami w gospodarce rybackiej z punktu widzenia ichtiologii i dziedziny rybołówstwa.
 • Catering dla uczestników (50 osób) oraz prowadzących konferencję obejmujący serwis kawowy (kawa, herbata, dodatki, napoje, ciasto, przekąski), jeden posiłek ciepły (zupa) podczas konferencji, kolacja dwudaniowa,  
 • Wynajem sali konferencyjnej wraz ze sprzętem nagłaśniającym, rzutnikiem, laptopem, ekranem,
 • Zakup materiałów promocyjnych.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację operacji: 33 155,00 zł (kwota stanowi 85% kosztów kwalifikowalnych operacji).

Ww. operacja będzie realizowana przez Rybacką Lokalną Grupę Działania „Pojezierze Dobiegniewskie” jako operacja własna pod warunkiem, że nikt inny uprawniony do wsparcia, w terminie 30 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji na stronie internetowej  www.pojezierzedobiegniewskie.org, nie zgłosi w siedzibie RLGD zamiaru realizacji takiej operacji. 

Zgłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej należy składać na „Formularzu zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej w formie papierowej (2 egz.) w terminie od 18.12.2019 r. do 17.01.2019 r. bezpośrednio w siedzibie Rybackiej Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Pojezierze Dobiegniewskie miejscowość:  66-520 Dobiegniew, ul. Mickiewicza 7, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00.

Wymagane dokumenty:

 1. Formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej RLGD,
 2. Załączniki niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryteriów podmiotowych uprawniających do ubiegania się o wsparcie.

Warunki pozytywnej weryfikacji zgłoszenia:

 1. 1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu, terminie podanym 
  w informacji,
 2. 2. Spełnianie przez wykonawcę warunków podmiotowych uprawniających do otrzymania pomocy.

W przypadku, gdy co najmniej jedno zgłoszenie zostanie pozytywnie zweryfikowane, RLGD ogłosi nabór wniosków o udzielenie wsparcia na ww. operację.

Kryteria wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji własnej znajdują się na stronie RLGD  – www.pojezierzedobiegniewskie.org, w załączniku do niniejszego ogłoszenia oraz w wersji papierowej w Biurze RLGD.

Maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia wynosi 50. Aby operacja mogła zostać wybrana do dofinansowania przez Radę RLGD musi uzyskać, co najmniej 30% maksymalnej liczby punktów w ocenie według lokalnych kryteriów oceny przewidzianych dla danego środka, a więc minimalna wymagana liczba punktów wynosi  15.

 

Formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej LGD, a także wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia, LSR, kryteria wyboru operacji oraz inne niezbędne dokumenty udostępnione są na stronie www.pojezierzedobiegniewskie.org oraz do wglądu w Biurze Rybackiej Lokalnej Grupy Działania miejscowość: Dobiegniew, ul. Mickiewicza 7, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00.

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w biurze Rybackiej Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem tel. 95 762 99 27 w godz. od 7.00 do 15.00.

Archiwalne aktualności i materiały dostępne są tutaj.

© 2017 RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie". Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i stworzenie SurmaCreation.