Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”

Rybactwo i MorzeLubuskie Warte ZachoduUnia Europejska

beneficjentStrefa Wnioskodawcy

Przejdź do działu, gdzie znajdziesz wnioski, formularze i pliki do pobrania.

Obszar działania

Mapa RLGD PD

Nasz Facebook

OGŁOSZENIE ZAMIARU REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ Wyróżniony

OGŁOSZENIE ZAMIARU REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ

Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”,

działająca na terenie gmin: Dobiegniew, Drezdenko, , Kłodawa, Skwierzyna, Stare Kurowo, Strzelce Krajeńskie, Zwierzyn

informuje, że

planuje realizację zadania

w zakresie działania: realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność.

w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020

 1. I. Zakres tematyczny operacji: Wydanie publikacji przyrodniczo-historycznej wraz z klipem reklamowym promujących dziedzictwo kulturowe na obszarach rybackich i akwakultury oraz obszar RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie”.

Tytuł operacji: Poznaj nasze pojezierze – publikacja przyrodniczo – historyczna wraz z klipem, promujące dziedzictwo kulturowe oraz przyrodnicze na obszarach rybackich i akwakultury

Tytuł publikacji „Z życia naszych wód” – publikacja promująca dziedzictwo kulturowe
na obszarach rybackich i akwakultury obszaru RLGD Pojezierze Dobiegniewskie

Tytuł klipu: „Poznaj nasze pojezierze”

 

 1. II. Cel: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa
  i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego

Cel ogólny 3 Rozwój turystki bazującej na zasobach przyrodniczych i kulturowych regionu

 

Cel szczegółowy 3.2 Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska, w tym środowiska wodnego oraz propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego
na obszarach rybackich i akwakultury

 

Przedsięwzięcie 3.2.5 Opracowanie wydawnictw przyrodniczych, przewodników, ulotek, stron internetowych lub map po regionie uwzględniających miejsca i obiekty promujące dziedzictwo kulturowe na obszarach rybackich i akwakultury

 

W wyniku realizacji operacji osiągnięte zostaną następujące wskaźniki produktu:

 • Liczba wydanych publikacji, ulotek, założonych stron internetowych lub map – 2 szt.
 • III. Realizacja operacji będzie obejmować:
 • Opracowanie części merytorycznej (składającej się ze wstępnego zarysu dotyczącego uwarunkowań przyrodniczych oraz z części historyczno-kulturowej obejmującej historię rybactwa);
 • Wydanie/druk publikacji:
 • Format 220 x 220 mm;
 • Objętość 120 strony plus okładka papier kreda półmatowa 170g, druk 4+4, lakier dyspersyjny 1+1;
 • Oprawa -złożona z twardą okładką , szyto – klejona.
 • Okładka - oprawa twarda, tektura 2,5mm, oklejka 135g, druk 4+0, folia matowa i lakier punktowy 1:0, wyklejka biała, kapitałka biała;
 • Wersje językowe: polski i angielski - występujące równolegle
 • Nagranie materiałów fotograficznych i/lub filmowych z terenu 7 gmin wchodzących w skład RLGD oraz udźwiękowienie (w tym pokrycie kosztów praw autorskich
  do podkładu muzycznego), wykonanie oprawy graficznej oraz zmontowanie 3 minutowego filmu/klipu promującego obszar oraz działalność RLGD.

Rybacka Lokalna Grupa Działania “Pojezierze Dobiegniewskie” będzie uczestniczyła w procesie produkcji filmów poprzez bieżące konsultacje, wskazanie istotnych miejsc i instytucji, które należy uwzględnić w filmach, zatwierdzanie poszczególnych filmów.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację operacji: 50 000,00 zł (kwota stanowi 85% kosztów kwalifikowalnych operacji).

Ww. operacja będzie realizowana przez Rybacką Lokalną Grupę Działania „Pojezierze Dobiegniewskie” jako operacja własna pod warunkiem, że nikt inny uprawniony do wsparcia, w terminie 30 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji na stronie internetowej  www.pojezierzedobiegniewskie.org, nie zgłosi w siedzibie RLGD zamiaru realizacji takiej operacji. 

Zgłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej należy składać na „Formularzu zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej w formie papierowej (2 egzemplarze) w terminie od 10.05.2019 r. do 10.06.2019 r. bezpośrednio w siedzibie Rybackiej Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Pojezierze Dobiegniewskie miejscowość:  66-520 Dobiegniew, ul. Mickiewicza 7, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00.

Wymagane dokumenty:

 1. Formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej RLGD,
 2. Załączniki niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryteriów podmiotowych uprawniających do ubiegania się o wsparcie.


Warunki pozytywnej weryfikacji zgłoszenia:

 1. 1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu, terminie podanym w informacji,
 2. 2. Spełnianie przez wykonawcę warunków podmiotowych uprawniających do otrzymania wsparcia wynikających z § 7 Rozporządzenia MGMiŻŚ z 06.09.2016r. ws. szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenia zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz.U.2016.1435), tj. o pomoc może ubiegać się podmiot będący:

- jednostką samorządu terytorialnego lub,

- jednostką organizacyjną podległą jednostce samorządu terytorialnego lub,

- organizacją pozarządową w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie, których celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju sektora rybołówstwa i akwakultury.

We wszystkich przypadkach dokumentem potwierdzającym spełnienie przez wykonawcę warunków podmiotowych uprawniających do otrzymania wsparcia są odpowiednie zapisy
w dołączonym do zgłoszenia statucie.

W przypadku, gdy co najmniej jedno zgłoszenie zostanie pozytywnie zweryfikowane, RLGD ogłosi nabór wniosków o udzielenie wsparcia na ww. operację.

Kryteria wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji własnej znajdują się na stronie RLGD – www.pojezierzedobiegniewskie.org, w załączniku do niniejszego ogłoszenia oraz w wersji papierowej w Biurze RLGD.

Maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia wynosi 50. Aby operacja mogła zostać wybrana do dofinansowania przez Radę RLGD musi uzyskać, co najmniej 30% maksymalnej liczby punktów w ocenie według lokalnych kryteriów oceny przewidzianych dla danego środka, a więc minimalna wymagana liczba punktów wynosi  15.

 

Formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej LGD, a także wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy  o udzielenie wsparcia, LSR, kryteria wyboru operacji oraz inne niezbędne dokumenty udostępnione są na stronie www.pojezierzedobiegniewskie.org oraz do wglądu w Biurze Rybackiej Lokalnej Grupy Działania miejscowość: Dobiegniew, ul. Mickiewicza 7, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00.

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w biurze Rybackiej Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem tel. 95 762 99 27 lub 505 206 991 w godz. od 7.00 do 15.00.

Archiwalne aktualności i materiały dostępne są tutaj.

© 2017 RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie". Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i stworzenie SurmaCreation.