Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”

Rybactwo i MorzeLubuskie Warte ZachoduUnia Europejska

beneficjentStrefa Wnioskodawcy

Przejdź do działu, gdzie znajdziesz wnioski, formularze i pliki do pobrania.

Obszar działania

Mapa RLGD PD

Nasz Facebook

UWAGA - Beneficjenci działania 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe. Wyróżniony

Szanowni Państwo, 

Przypominamy, że 31 maja  mija termin na złożenie dokumentów potwierdzających spełnienie, określonych w Deklaracji pakietów stanowiącej załącznik do umowy o dofinansowanie, zobowiązań w ramach  działania 2.5. Dokumentami tymi są:

1) potwierdzenie złożenia formularza sprawozdania dotyczącego powierzchni stawów rybnych oraz ilości ryb wyprodukowanych w stawach rybnych i innych urządzeniach służących do chowu lub hodowli ryb, o którym mowa w przepisach o statystyce publicznej, za każdy rok realizacji zobowiązań, o których mowa w § 24 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej oraz wysokości stawek tej pomocy na realizację działań w ramach Priorytetu 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej
i opartejna wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. poz. 515 z późn.zm.),

2) wyciąg z księgi stawowej sporządzony na formularzu opracowanym przez instytucję zarządzającą, udostępnionym na stronie internetowej ministra właściwego do spraw rybołówstwa - formularz w załączeniu.

Dokumenty potwierdzające spełnienie zobowiązań w ramach ww. działania należy złożyć do Oddziału Regionalnego ARiMR, w którym podpisano umowę o dofinansowanie.

Wychodząc naprzeciw zgłaszanym do ARiMR prośbom ze strony Beneficjentów działania 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe, opracowane zostały wzory formularzy, które mogą być wykorzystane przez Beneficjentów w celu potwierdzenia realizacji zobowiązań w roku 2018 r.

Materiały pomocnicze znajdują się w załączeniu.

(Ważne! proszę zwrócić uwagę, że plik zawiera 4 zakładki: realizacja pakietów; pakiet 1; pakiet 2 - wymóg 2.1; instrukcja.)

Opracowane przez ARiMR formularze, umieszczone w załączeniu mają charakter dobrowolny co oznacza, że Beneficjenci nie mają obowiązku skorzystania z tych formularzy.

Archiwalne aktualności i materiały dostępne są tutaj.

© 2017 RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie". Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i stworzenie SurmaCreation.