Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”

Rybactwo i MorzeLubuskie Warte ZachoduUnia Europejska

beneficjentStrefa Wnioskodawcy

Przejdź do działu, gdzie znajdziesz wnioski, formularze i pliki do pobrania.

Obszar działania

Mapa RLGD PD

Nasz Facebook

Ogłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej

Rybacka Lokalna Grupa Działania "Pojezierze Dobiegniewskie", informuje o zamiarze realizacji operacji własnej dotyczącej organizacji „Smaków Pojezierza -  VI Regionalny Dzień Rybaka”

 

Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”,

działająca na terenie gmin: Dobiegniew, Drezdenko, , Kłodawa, Skwierzyna, Stare Kurowo, Strzelce Krajeńskie, Zwierzyn

informuje, że

Rada RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie”,  uchwałą nr 2/1/2017
z dnia 8 maja 2017 r. wybrała do realizacji operację dotyczącą 
organizacji „Smaków Pojezierza -  VI Regionalny Dzień Rybaka”

w zakresie działania: realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność.

w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020

Zakres tematyczny operacji: organizacja imprezy pn. „Smaki Pojezierza -  VI Regionalny Dzień Rybaka”

W wyniku realizacji operacji osiągnięte zostaną następujące wskaźniki produktu:

  • Liczba osób uczestniczących w imprezach 400 osób
  • Liczba zorganizowanych imprez 1

 

Realizacja operacji będzie obejmować:

 

Występ zespołu muzycznego

60-minutowy występ zespołu muzycznego "Classic" .

 

Występ kabaretu

60 minutowy występ kabaretu "Weźrzesz".

 

Opłata za prawa autorskie (ZAIKS)

Prawa autorskie od występu zespołu muzycznego oraz kabaretu w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia kabaretu oraz zespołu muzycznego.

 

Wyposażenie do garderoby

Wyposażenie do garderoby dla członków zespołu muzycznego oraz kabaretu. Obejmujące  także poczęstunek: (posiłki zimne, ciepłe,  napoje zimne i ciepłe).

 

Druk plakatów

Opracowanie graficzne, zakup oraz dostawę 500 sztuk plakatów informujących o imprezie.

 

Druk zaproszeń

Opracowanie graficzne, zakup oraz dostawę 120 sztuk zaproszeń na imprezę.

 

 

Zakup statuetek

Zakup  6 statuetek okolicznościowych "Rybak Pojezierza Dobiegniewskiego". Statuetki zostaną wręczone na scenie dla 6 wyróżnionych osób. 

 

Zakup desek okolicznościowych

Zakup 6 desek okolicznościowych o wymiarach 23cm x18 cm wraz z etui. Deski okolicznościowe  zostaną wręczone na scenie dla 6 osób. 

 

Zakup poczęstunku lokalnego

Organizacja stoiska promocyjnego pod szyldem RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie". Zakup, przygotowanie oraz rozdysponowanie produktów regionalnych: zupy rybnej, ryby wędzonej, ryby smażonej, pajdy chleba ze smalcem i ogórkiem, które będę wydawane nieodpłatnie dla uczestników imprezy.

 

Zakup banneru

Opracowanie graficzne,  zakup  baneru z napisem: Smaki Pojezierza - Regionalny Dzień Rybaka.  Baner zostanie zamontowany przed sceną. 

 

Catering pod halą namiotową

Cateringu pod halą namiotową dla 100 zaproszonych gości: przedstawicieli ministerstwa, samorządów województwa, włodarzy gmin, przedstawicieli sektora gospodarczego, społecznego oraz rybackiego. Catering obejmuje: posiłki zimne oraz cieple, napoje zimne, napoje gorące, obrusy, zastawę stołową oraz obsługę kelnerską. 

 

Zakup nagród dla uczestników konkursu

Koszt obejmuje zakup  4  nagród rzeczowych dla uczestników konkursu organizowanego
w ramach imprezy. 

 

Materiały promocyjne

Zakup materiałów promocyjnych: 100 szt. zestawów piśmienniczych -  3577,16 zł; 100 szt. kratek go grillowania ryb - 1504,29 zł; 500 szt. balonów - 381,30 zł; 500 szt. długopisów - 571,95 zł; 500 szt. małych toreb papierowych - 651,90 zł; 500 szt. dużych toreb papierowych - 731,85 zł; 2000 szt. ulotek informacyjnych - 590,40 zł. Łączny koszt 7988,85 zł. 

 

Wynagrodzenie moderatora

Wynagrodzenia moderatora w trakcie imprezy Smaki Pojezierza -VI Regionalny Dzień Rybaka zgodnie z programem imprezy.

 

Ochrona

Zapewnienie ochrony dla uczestników imprezy w trakcie jej trwania.

 

Opieka medyczna

Zapewnienie opieki medycznej dla uczestników imprezy w trakcie jej trwania.

 

Transport sprzętu

Transport sprzętów  - hali namiotowej, namiotów promocyjnych,  10 zestawów ławostołów, 4 drewnianych stoisk drewnianych -  z Dobiegniewa do Zwierzyna.

 

Rozdysponowanie plakatów

Rozmieszczenie  plakatów informujących o imprezie na terenie 7 gmin wchodzących w skład RLGD. W celu realizacji zadania  zostanie zawarta umowa o dzieło z wybraną osobą.

 

Sporządzenie dokumentacji fotograficznej

Sporządzenie dokumentacji fotograficznej z imprezy "Smaki Pojezierza - VI Regionalny Dzień Rybaka". W celu realizacji zadania zostanie zawarta umowa o dzieło z wybraną osobą, który wykona zdjęcia w trakcie trwania imprezy. 

 

Montaż i demontaż sprzętu

Montaż i demontaż sprzętu: hali namiotowej, namiotów promocyjnych, 10 zestawów ławostołów, stoisk drewnianych. W celu realizacji zadania RLGD zawrze 6 umów o dzieło z wybranymi osobami.

 

Obsługa stoiska promocyjnego

Obsługa stoiska promocyjnego  RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie" podczas imprezy. W celu realizacji zadania  zostanie zawarta umowa zlecenia z wybraną osobą. Umowa zlecenia swoim zakresem będzie obejmować: pomoc na stoisku promocyjnym, udzielanie informacji, rozdysponowywanie gadżetów promocyjnych. 

 

Wysokość środków przeznaczonych na realizację operacji: 50 000,00 zł (kwota stanowi 85% kosztów kwalifikowalnych operacji)

 

Ww. operacja będzie realizowana przez Rybacką Lokalną Grupę Działania „Pojezierze Dobiegniewskie” jako operacja własna pod warunkiem, że nikt inny uprawniony do wsparcia, w terminie 30 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji na stronie internetowej  www.pojezierzedobiegniewskie.org, nie zgłosi w siedzibie RLGD zamiaru realizacji takiej operacji. 

 

Zgłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej należy składać na „Formularzu zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej w formie papierowej (2 egz.) w terminie od 08.05.2017 r. do 07.06.2017r. bezpośrednio w siedzibie Rybackiej Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Pojezierze Dobiegniewskie miejscowość:  66-520 Dobiegniew, ul. Mickiewicza 7, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00.

 

Wymagane dokumenty:

  1. Formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej RLGD,
  2. Załączniki niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryteriów podmiotowych uprawniających do ubiegania się o wsparcie.

 


Warunki pozytywnej weryfikacji zgłoszenia:

1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu, terminie podanym 
w informacji,

2. Spełnianie przez wykonawcę warunków podmiotowych uprawniających do otrzymania pomocy.

W przypadku, gdy co najmniej jedno zgłoszenie zostanie pozytywnie zweryfikowane, RLGD ogłosi nabór wniosków o udzielenie wsparcia na ww. operację.

 

Kryteria wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji własnej znajdują się na stronie RLGD   – http://pojezierzedobiegniewskie.org/images/Lokalne_kryteria_wyboru.pdf, oraz w wersji papierowej w Biurze RLGD.

 

Maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia wynosi 50. Aby operacja mogła zostać wybrana do dofinansowania przez Radę RLGD musi uzyskać, co najmniej 30% maksymalnej liczby punktów w ocenie według lokalnych kryteriów oceny przewidzianych dla danego środka, a więc minimalna wymagana liczba punktów wynosi  15.

Formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej LGD, a także wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia, LSR, kryteria wyboru operacji oraz inne niezbędne dokumenty udostępnione są na stronie www.pojezierzedobiegniewskie.org oraz do wglądu w Biurze Rybackiej Lokalnej Grupy Działania miejscowość: Dobiegniew, ul. Mickiewicza 7,
od poniedziałku do piątku 
w godz. od 7.00 do 15.00.

 

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w biurze Rybackiej Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem tel. 95 78 10 241 
w godz. od 7.00 do 15.00.

 

Dokumenty pozwalające na potwierdzenie, że podmiot zgłaszający zamiar realizacji operacji jest uprawniony do wsparcia:

- Statut osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,

- Dokumenty  potwierdzające posiadanie zdolności prawnej w przypadku jednostek organicacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolość prawną,

- Dokumenty potwierdzające adres zamieszkania/posiadanie siedziby/prowadzenie działalności na obszarze objętym LSR

 

ZAŁĄCZNIKi:

 

pdfOgłoszenie o zamiarze realizacji - "Smaków Pojezierza - VI Regionalny Dzień Rybaka"

 

pdfFormularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji własnej

 

pdfLokalne kryteria wyboru operacji

 

 

Archiwalne aktualności i materiały dostępne są tutaj.

© 2017 RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie". Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i stworzenie SurmaCreation.