Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”

Rybactwo i MorzeLubuskie Warte ZachoduUnia Europejska

beneficjentStrefa Wnioskodawcy

Przejdź do działu, gdzie znajdziesz wnioski, formularze i pliki do pobrania.

Obszar działania

Mapa RLGD PD

Nasz Facebook

Ogłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej - „Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego poprzez prezentację działań realizowanych na terenie RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie” Wyróżniony

Rybacka Lokalna Grupa Działania "Pojezierze Dobiegniewskie", informuje o zamiarze realizacji operacji własnej „Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego poprzez prezentację działań realizowanych na terenie RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie”
w ramach PO Rybactwo i Morze w latach 2016-2022”.
 

OGŁOSZENIE ZAMIARU REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ

Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”,

działająca na terenie gmin: Dobiegniew, Drezdenko,  Kłodawa, Skwierzyna, Stare Kurowo, Strzelce Krajeńskie, Zwierzyn

informuje, że

planuje realizację zadania

w zakresie działania: realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność.

w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020

I. Zakres tematyczny operacji: Wydanie publikacji wraz z filmem/klipem, propagującej dobrostan społeczny i dziedzictwo kulturowe poprzez prezentację działań dotyczącej działań realizowanych na terenie RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie” w ramach PO Rybactwo i Morze w latach 2016-2022” (zrealizowane operacje).

II. Cel: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego

W wyniku realizacji operacji osiągnięte zostaną następujące wskaźniki produktu:

W ramach przedsięwzięcia:

2.2.2 Działania wpływające na wspieranie dialogu społecznego i aktywowaniu lokalnych społeczności w zakresie promocji zasobów rybołówstwa oraz gospodarowaniu tymi zasobami

- Liczba wydanych publikacji/analiz – 1

III. Realizacja operacji będzie obejmować:

  • Wydanie/druk publikacji

Format 230 x 165 mm;

  • Objętość 48 stron plus okładka, papier kreda półmatowa 170 g, druk 4+4, lakier dyspersyjny 1+1;
  • Oprawa -złożona z twardą okładką , szyto – klejona.
  • Okładka - oprawa twarda, tektura 2,5mm, oklejka 135g, druk4+0, folia matowa i lakier punktowy 1:0,

Nakład minimum 1 500 egzemplarzy

  • Film/klip minimum 3 minutowy

Wysokość środków przeznaczonych na realizację operacji: 29 840,00 zł (kwota stanowi 85% kosztów kwalifikowalnych operacji).

Ww. operacja będzie realizowana przez Rybacką Lokalną Grupę Działania „Pojezierze Dobiegniewskie” jako operacja własna pod warunkiem, że nikt inny uprawniony do wsparcia, w terminie 30 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji na stronie internetowej  www.pojezierzedobiegniewskie.org, nie zgłosi w siedzibie RLGD zamiaru realizacji takiej operacji. 

Zgłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej należy składać na „Formularzu zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej w formie papierowej (2egz.) w terminie od 23.06.2022 r. do 25.07.2022 r.  bezpośrednio w siedzibie Rybackiej Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Pojezierze Dobiegniewskie miejscowość:  66-520 Dobiegniew, ul. Mickiewicza 7, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00.

Wymagane dokumenty:

  1. Formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej RLGD,
  2. Załączniki niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryteriów podmiotowych uprawniających do ubiegania się o wsparcie.


Warunki pozytywnej weryfikacji zgłoszenia:

1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu, terminie podanym w informacji,

2. Spełnianie przez wykonawcę warunków podmiotowych uprawniających do otrzymania pomocy.

W przypadku, gdy co najmniej jedno zgłoszenie zostanie pozytywnie zweryfikowane, RLGD ogłosi nabór wniosków o udzielenie wsparcia na ww. operację.

Kryteria wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji własnej znajdują się na stronie RLGD  – www.pojezierzedobiegniewskie.org,oraz w wersji papierowej w Biurze RLGD.

Maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia wynosi 50. Aby operacja mogła zostać wybrana do dofinansowania przez Radę RLGD musi uzyskać, co najmniej 30% maksymalnej liczby punktów w ocenie według lokalnych kryteriów oceny przewidzianych dla danego środka, a więc minimalna wymagana liczba punktów wynosi  15.

Formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej LGD, a także wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia, LSR, kryteria wyboru operacji oraz inne niezbędne dokumenty udostępnione są na stronie www.pojezierzedobiegniewskie.org oraz do wglądu w Biurze Rybackiej Lokalnej Grupy Działania miejscowość: Dobiegniew, ul. Mickiewicza 7, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00.

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w biurze Rybackiej Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem tel. 95 762 99 27 w godz. od 7.00 do 15.00.

 

Archiwalne aktualności i materiały dostępne są tutaj.

© 2017 RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie". Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i stworzenie SurmaCreation.