Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”

Rybactwo i MorzeLubuskie Warte ZachoduUnia Europejska

beneficjentStrefa Wnioskodawcy

Przejdź do działu, gdzie znajdziesz wnioski, formularze i pliki do pobrania.

Obszar działania

Mapa RLGD PD

Nasz Facebook

Posiedzenie Zarządu

Szanowni Państwo Informujemy, iż w dniu 14 lutego 2017 r.  o godzinie 15:00 w biurze RLGD przy ul. Mickiewicza 7 w Dobiegniewie odbędzie się posiedzenie Zarządu.

Planowany porządek obrad:

 1. Powitanie i rozpoczęcie posiedzenia Zarządu RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie”
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu z dnia 31.01.2017r.
 5. Informacja o kontroli z Urzędu Marszałkowskiego w dniu 01.02.2017r.
 6. Informacja o wysłaniu poprawek do ankiety do Profilu RLGD na stronie FARNET.
 7. Informacja o ogłoszeniu rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 25.01.2017r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programu finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. poz. 189).
 8.  Informacja o projekcie umowy o dofinansowanie w ramach działania realizacja LSR.
 9. Informacja o zaproszeniu do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze w dniu 10.02.2017r. w celu podpisania Aneksu nr 2 w związku z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku o zmianę Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z dnia 20.05.2016r., zawartej w ramach Priorytetu 4 Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.
 10. Informacja o ukazaniu się na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowejformularzu wniosku o dofinansowanie na operacje w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020 w zakresie działania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność wraz z załącznikami oraz z instrukcją do stosowania.
 11.  Informacja o odniesieniu się do uwag zgłoszonych do wniosku o dofinansowanie na operacje w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych i instrukcji przez LGR i SW.
 12. Informacja o spotkaniu pt.: ,,Omówienie dokumentów wdrożeniowych dotyczących wsparcia w ramach realizacji Rybackich Lokalnych Strategii Rozwoju 2014-2020" w dniu 7 lutego 2017 r. w Departamencie Rybołówstwa Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w Warszawie.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie naboru wniosków.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie operacji własnej.
 15. Ustalenie terminu szkolenia dla beneficjentów.
 16. Sprawozdanie finansowe za rok 2016 – uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania.
 17. Składki członkowskie – informacja.
 18. Sprawy różne, dyskusja.
 19. Zakończenie posiedzenia Zarządu.
Archiwalne aktualności i materiały dostępne są tutaj.

© 2017 RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie". Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i stworzenie SurmaCreation.